Med andra ord - ett forskningsprojekt

Med andra ord är ett forskningsprojekt för att utpröva modeller för att elever på språkintroduktion snabbare ska tillägna sig det ordförråd som krävs för att lyckas med skolans alla ämnen.

Elever på språkintroduktionsprogrammet står inför uppgiften att på kort tid tillägna sig det svenska skolspråket samtidigt som de ska tillägna sig ämneskunskaper i många ämnen.

Ordkunskap och ordförråd

Forskning visar att ordkunskap är den enskilt viktigaste faktorn för att klara att lära sig ett nytt språk. För att förstå en lärobokstext krävs ett ordförråd på cirka 15 000 ord. Det kan jämföras med de cirka 2000 ord som behövs för att klara sig i vardagen.

Effektiviserad språkinlärning syftar till att stärka samarbetet mellan språk- och ämneslärare. Därigenom utvecklar vi effektiva undervisningsmodeller för att stötta elevers utveckling av ordförrådet. 

Uppdaterad